czwartek, 19 października 2017

Cele zajęć

1    Cel ogólny:
Przygotowanie uczniów do kreatywnego i świadomego korzystania z technologii cyfrowych poprzez szereg zabaw edukacyjnych, w które włączone są algorytmiczne myślenie oraz elementy nauki programowania.
2   Cele szczegółowe:
Uczeń:
a)    potrafi przesuwać oraz obracać duszka na scenie,
b)    potrafi konstruować proste skrypty reagujące na naciśnięcie klawisza,
c)    rozumie i umie stosować instrukcję pętli do powtarzających się czynności,
d)    potrafi przełożyć prosty algorytm (przepis) na program w języku Scratch.
e)     rozumie i umie stosować instrukcję warunkową,
f)      potrafi konstruować proste skrypty sterujące duszkami,
g)    potrafi implementować prostą grę w środowisku Scratch.
h)   potrafi konstruować proste skrypty reagujące na naciśnięcie klawisza,
i)     rozumie i umie stosować instrukcję warunkową oraz instrukcję pętli,
j)       potrafi kontrolować zachowanie duszka na podstawie jego położenia,
k)    potrafi zmieniać i edytować tło sceny,
l)     potrafi zaimplementować zachowanie duszka na podstawie projektu.
m)  rozumie i potrafi stosować odpowiednie instrukcje iteracji (powtórz i zawsze),
n)     rozumie i potrafi stosować odpowiednie instrukcje warunkowe (jeżeli i w przeciwnym przypadku)
o)    rozumie i potrafi stosować odpowiednie instrukcje strukturalne,
p)    rozumie pojęcie zmiennej i potrafi ją wykorzystać w programie,
q)    umie wysyłać komunikaty i programować reakcje na otrzymanie komunikatu,
r)     potrafi posługiwać się tłami sceny,
s)     rozumie jak działają zdarzenia i umie je wykorzystać w programie,
t)     potrafi posługiwać się mechanizmem komunikatów oraz programować reakcje na zdarzenia,
u)   potrafi zaprojektować i zaimplementować multimedialną animację w środowisku Scratch, z wykorzystaniem wielu scen i animowanych duszków,
     v)  zna zagrożenia wynikające z niewłaściwego korzystania z komputera oraz zasobów Internetu.